Ukwephulwa kwezibopho zomoya ongahloniphi unkulunkulu


Baba ngiyayilahla yonke imoyo yokubi Kanye nakwindoda yami {noma umfazi, izingane zami, abangani, Mama, Baba, Gogo, noMkhulu, Buti, Sisi, Malume, Anti, Omata bocansi.

ngiyayilahla yonke imoyo yokubi kuwo wonke umuntu obenobudlelwane bobu bungqingili, Nabadlwenguli, Nokuzi mbandakanya nocansi, nanomangabe ngubani obe nokuthintana okungamukelekile, Abahlukumezi ngokomaya, Abahlukumezi ngokomzimba, nawo wonke umuntu obe nobudlelwane obunocansi, noma waba nomcabango wezinto ehlangene nocansi.

ngiyayilahla yonke imoyo yokubi kuba Fundisi, Abaholi, nabanye abazalwane, ububholofethi okungesibo obuka kankulunkulu, amasonto akudala, amahlelo, imfundiso, nentshumayelo okungesiyo ekaNkulunkulu, Abaqashi, Abasebenzi, izihlakaniphi zokubi, othihsa, ofunda nabo esikolweni, abajabulisayo, amaqhawe, abaculi, umuculo ongahambisa nokuka Nkulunkulu, amalunga epolitiki, kanye nezigebemgu.

ngiyayilahla yonke imoyo yokubi yalaba abafile, izinto ezingaphili, imigexo, izikangiso, izithixo, ubucwebe, nakho konke okunye, oNkulunkulu bamanga, abantu abangcwele, abemelingo, abezomnotho, abaholi abanga bathakathi, abakholwayo, abantu abasha, imidwebo yezimpi, abafundisi wokubi, abamemezayo, yoga, imiphakathi eyizimfihlo.

ngiyayilahla yonke imoyo yokubi esezilwaneni ezifuyiwe, ekudleni, ezincwadini, Abantu abanza imithetho, abantu engenze nabo imvumelwano yegazi, umubutho wamasosha, odokotela, abahlengikazi, abameli, abelapha, nezinyanga, Ezindlini, kuzo zonke indawo, wonke umuntu ongiqalekisile ngenxa yephutha, noma ngabe ubani owayecasukile, Abantu abanganalo iqiniso, nabantu abayiziwula